We kennen het begrip ‘zwaar vervoer’ en het begrip ‘licht vervoer’.

1. ‘Zwaar’ wegvervoer
Wegvervoer van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 3.500 kg bedraagt of voertuigen die zijn gebouwd of permanent zijn toegerust om meer dan negen personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, te kunnen vervoeren en die daartoe bestemd zijn.

2. Uitzonderingscategorie ‘zwaar’ wegvervoer
Dit zijn de voertuigen die geen tachograafplicht hebben en voor wat betreft de rij- en rusttijden vallen onder de Arbeidstijdenwet.

 • voertuigen die vallen onder het geregeld vervoer van personen over trajecten tot 50 km. Hiermee worden de openbaar vervoer autobussen bedoeld;
 • voertuigen waarvan de toegestane maximum snelheid niet meer bedraagt dan 40 km per uur;
 • voertuigen van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en korpsen voor de handhaving van de openbare orde voor zover ze met deze taak bezig zijn;
 • voertuigen, met inbegrip van voertuigen gebruikt bij niet-commerciële vervoersoperaties met betrekking tot humanitaire hulp, die gebruikt worden in noodsituaties of voor reddingsoperaties.
 • speciaal voor medische doeleinden gebruikte voertuigen;
 • voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats;
 • voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen.

3. ‘Licht’ wegvervoer (niet vallend onder verordening (EG) nr 561/2006, maar wel onder het       Arbeidstijdenbesluit vervoer)
Iedere verplaatsing, die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaatsvindt in lege of beladen toestand, alsmede daarmee samenhangende werkzaamheden van:

 • een vrachtauto waarvan het kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500 kg vermeldt, alsmede een losse trekker;
 • een autobus;
 • een taxi, niet zijnde een ambulance.

4. Vervoer dat niet onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer valt, maar uitsluitend onder de     Arbeidstijdenwet
Een aantal voorbeelden van voertuigen die niet onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer vallen zijn:

 • vrachtauto’s met een laadvermogen tot 500 kg;
 • voertuigen met een maximum snelheid van 30 km per uur;
 • voertuigen gebruikt voor de handhaving van de openbare orde zoals politievoertuigen, strijdkrachten, brandweer, civiele bescherming;
 • medische doeleinden;
 • niet commercieel goederenvervoer;
 • historische voertuigen;
 • reparaties en wegslepen;
 • testritten.
 • al het vervoer op afgesloten terreinen. (Je komt dus niet met de autobus, vrachtauto of taxi op de voor het openbaar verkeer openstaande weg. Als je eerst gaat laden en daarna de weg op gaat en daar ook gaat rijden valt dit er wel onder. Evenzo eerst op de openbare weg rijden en aansluitend gaan lossen).

N.B.: Hoewel er bij bovenstaande categorieën en uitzonderingen de nodige zorgvuldigheid is betracht; kan het altijd voorkomen, dat er aan een uitzondering een voertuig of categorie is toegevoegd, dan wel is doorgehaald.
Voor een actueel overzicht, kun je ook altijd de site www.ilent.nl