Tijd gespendeerd:

Hoofdstuk 2: Arbeidsomstandigheden en wetgeving

De veiligheid van jij als werknemer staat altijd voorop. Bij werkzaamheden langs de weg denken we in de meeste gevallen aan werkzaamheden aan wegen. Er zijn meer beroepen die langs de weg werkzaam zijn. Denk eens aan personeel van een reiniging- of inzamelingsdienst of werknemers van een gemeentelijke afdeling zoals groenvoorziening. Maar ook een chauffeur die langs de weg zijn lading moet lossen of goederen ophalen of afleveren. Kortom er zijn voldoende beroepen te vinden die werkzaamheden moeten verrichten langs de weg. De Arbowet helpt jou en je werkgever er voor te zorgen dat de werkzaamheden die je moet verrichten op een veilige en verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden. De drie pijlers zijn dan ook:

 • De veiligheid van jou en de andere weggebruikers.
 • Jouw gezondheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Jouw welzijn tijdens de werkzaamheden.

Laten we eerst eens kijken welke verplichtingen de werkgever hierin heeft. De werkgever is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hij je laat uitvoeren. Hierover is elke werknemer het ongetwijfeld wel eens. De volgende punten zijn dan ook belangrijk:

 • De veiligheid tijdens het organiseren van de werkzaamheden.
 • De mogelijke gevaren die tijdens de werkzaamheden kunnen ontstaan bij de bron bestrijden.
 • Het veilig inrichten van de werklocaties.
 • Het verstrekken van goedgekeurde Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM).
 • Eentonig werk voorkomen.
 • Controle uitvoeren op de veiligheid tijdens de werkzaamheden.
 • Doelmatige voorlichting en instructie geven voorafgaande aan de werkzaamheden.

Jij als werknemer hebt natuurlijk ook jouw verplichtingen hierin. Het zou te makkelijk zijn om alle verantwoordelijkheid met betrekking tot je werkzaamheden bij jouw werkgever neer te leggen. Dit zou ook tegen de doelstelling van de Arbowet zijn. De Arbowet omschrijft nu eenmaal de rechten en plichten van de werkgever en de rechten en plichten van jouu als werknemer. Beide partijen zijn dan ook gehouden aan de juiste uitvoering hiervan. De volgende punten zijn voor u als werknemer van belang:

 • Je dient jouw werkzaamheden zo te verrichten dat deze geen gevaar voor jezelf en voor anderen kan opleveren.
 • De door jouw werkgever verstrekte PBM’s ben je ten alle tijde verplicht te gebruiken, ook al zijn de werkzaamheden maar van korte duur.
 • De hulpmiddelen die door jouw werkgever beschikbaar worden gesteld dien je op een juiste wijze te gebruiken dan wel te bedienen.
 • Je bent verplicht eventuele gevaren die je opmerkt tijdig te melden of door te geven aan uw collega’s.
 • Indien er sprake is van gevaarlijke stoffen dien je hier conform de voorschriften mee om te gaan.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Voor dat er überhaupt werkzaamheden langs de weg mogen plaatsvinden is het belangrijk om één en ander in kaart te brengen. Eigenlijk wel logisch, want hoe zouden we aan onze verplichtingen, omschreven in de Arbowet, kunnen voldoen als we niet weten welke risico’s en gevaren bepaalde werkzaamheden met zich meedragen. Een werknemer van bijvoorbeeld een reinigingsdienst moet vooraf doelmatige voorlichting en instructie krijgen om zijn werkzaamheden veilig te kunnen verrichten. Om deze zaken goed in beeld te krijgen dient er een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) schema te worden opgesteld. Elke werkgever is dit conform de Arbowet verplicht. De volgende onderdelen moeten in een RI&E beschreven staan:

 • Een overzicht van de gevaren op de werkplek.
 • Een overzicht van gevaren die niet kunnen worden vermeden.
 • Een duidelijk overzicht van de gevaren voor u als werknemer.
 • Er dient te worden aangegeven welke maatregelen er genomen moeten worden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt voorkomen is beter dan genezen!!!!
Probeer daarom de risico’s bij de oorzaak aan te pakken in plaats van bij het gevolg. Ga alle risico’s één voor één na en geef precies aan hoe deze risico’s voorkomen of verminderd moeten worden.

 • Met welke maatregel?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Wie gaat hiermee aan de slag?
 • Wanneer wordt er actie ondernomen?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wanneer ben je tevreden?

Verder wordt de kennis en ervaring beschreven die nodig is om de dit uit te voeren. Geef ook duidelijk aan binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. Hier kan de Inspectie SZW naar vragen.