Disclaimer Edudrive.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Edudrive.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Uitgeverij Smit BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van alle informatie en grafische elementen op deze website is gratis zolang u deze informatie gebruikt voor het doel waarvoor het ontwikkeld is en niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt, dan wel misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Smit BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere media op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Uitgeverij Smit BV.

Geen garantie op juistheid

Alle inhoud op Edudrive.nl is met veel zorg samengesteld. De juistheid van de gegevens is mede afhankelijk van informatie die ons door derden is verstrekt. Indien die informatie onjuistheden blijkt te bevatten kan Uitgeverij Smit BV daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Edudrive.nl heeft een automatische vertaalfunctionaliteit ingebouwd. Wij bieden deze functionaliteit aan zodat een breder publiek van deze website gebruik kan maken, ongeacht geologische afkomst. Omdat er gebruik gemaakt wordt van een automatische vertaalfunctie, kan het voorkomen dat woorden, dan wel zinnen, niet volledig en/of onjuist vertaald worden. Uitgeverij Smit BV verleent geen enkele garantie op deze vertalingen en biedt deze functionaliteit aan als een servicegericht onderdeel zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Uitgeverij Smit BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Uitgeverij Smit BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uitgeverij Smit BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Edudrive.nl op deze pagina.

© Uitgeverij Smit BV 2021